Privacy

Privacy

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijk persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van organisaties of van overleden personen geen persoonsgegevens zijn.
Er zijn gewone persoonsgegevens: naam, (email)adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, lidmaatschapsnummer,
IBAN-nummer en dergelijke.
Daarnaast zijn er bijzondere persoons-gegevens: BSN, DigiD, ras, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, medische gegevens, seksuele voorkeur, lidmaatschap van een vakbeweging, strafrechtelijke gegevens.

Toestemming
KBO-PCOB verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens. Iemand die lid wordt van onze vereniging en daarvoor zelf zijn gegevens beschikbaar stelt doet dat bewust en geeft daarmee toestemming voor het verwerken van zijn/haar gegevens voor het doel waarvoor hij/zij lid wordt. Het plaatsen van foto’s is alleen mogelijk als de afgebeelde personen daarmee instemmen. KBO-PCOB mag uitsluitend de persoonsgegevens gebruiken voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld. Bijvoorbeeld namen van nieuwe leden en van leden, die zijn overleden, mogen in de Nieuwsbrief worden vermeld zonder verdere toevoeging. Namen van bestuursleden en leden van commissies mogen worden vermeld met mailadres en telefoonnummer omdat zij een functie vervullen in de vereniging en daarom bereikbaar moeten zijn voor de leden.

Foto’s bij activiteiten
Tijdens de activiteiten van KBO/PCOB Zwolle worden foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de site van KBO gezet. Als u dat liever niet wilt, dan kunt u dat bij het aanmelden van de activiteit aan de activiteitencommissie doorgeven.